Min Politik

Den politik som jag vill driva är den politik som gör skillnad i din vardag!

De senaste tolv åren har jag representerat dig i Riksdagen, och under denna tid har jag drivit många frågor för att göra Sverige ännu bättre. Under min tid i Riksdagen har jag bl.a. skrivit 625 motioner med olika förslag, många är redan genomförda.

Jag vill fortsätta att driva frågor som är viktiga för Skaraborg, för fler jobb och ökad tillväxt. Därför har jag riktat in mig på fyra huvudområden; Ungdomars möjligheter, Lantbrukets villkor, Företagsfrågor och Skaraborgs framtida utveckling.

Ungdomarna är vår framtid!
Våra ungdomar måste få jobb! Detta må låta som en självklarhet, men tyvärr så upplever många ungdomar stora problem med att få jobb. Regeringen införde därför sänkta arbetsgivaravgifter i syfte att göra det mer attraktivt för arbetsgivarna att anställa unga, och därmed sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Detta var en mycket lyckad reform, men det finns mycket kvar att göra…

Jag vill:

* skapa fler arbetstillfällen för ungdomar.
* fler trainee- och praktikplatser för nyutexaminerade studenter.
* fler praktiska utbildningar.
* förbättra ekonomin för studenterna genom t.ex. höjt fribelopp.
* satsa mer på Ung Företagsamhet.

*sänka skatten och arbetsgivaravgifter för ungdomar

*göra det billigare att ta körkort

 

Lantbruket är en del av Sveriges ryggrad!
Som lantbrukare har jag själv god kunskap i lantbruksfrågorna och vår livsmedelsproduktion. Sveriges bönder producerar ett av världens renaste livsmedel och med rätt förutsättningar skulle produktionen kunna öka betydligt. Livsmedelsproduktion är viktigt och skapar många nya arbetstillfällen runt om i Skaraborg och i övriga Sverige. Jag vill främja en tydlig jordbrukspolitik som ser till att vi får tillbaka framtidstron och att nya investeringar görs i den svenska livsmedelsproduktionen. Tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt har jag skrivit en rapport  om utvecklingen av livsmedelsproduktion för en levande landsbygd.

Jag vill:

* att Sverige ska producera och exportera mer svensk mat – det ger jobb och tillväxt i Skaraborg.
* ta bort onödig byråkrati och minska avgifterna och dieselskatten.
* att Sveriges lantbrukare måste ha samma ekonomiska möjligheter som sina konkurrenter i EU.
* tillåta gårdsförsäljning av öl och vin.

 

 

Svenska företag är motorn för att Sverige ska kunna växa!
Det ska vara lätt att starta och driva företag i Sverige. Företag skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt. Men för att få fler och starta företag så måste vi ge våra företagare bättre förutsättningar.  Regelverket måste förenklas, och det måste bli lättare att anställa. Målet är att skapa ett företagsklimat i världsklass!

Jag vill:

* göra det lättare för småföretagare att anställa personal genom mer flexibla anställningsformer.
* sänka minimiåldern för att få starta eget-bidrag för att locka fler unga att våga starta företag.
* göra det mer lönsamt för företagare genom att sänka bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna.

Skaraborgs framgång är en del av Sveriges framgång!
Sverige består inte bara av Stockholm. Skaraborgs utveckling är viktig, inte bara för oss Skaraborgare utan för hela Sverige.  Det finns många av de rödgröna förslagen som slår hårt mot landsbygden och därmed Skaraborg – inte minst förslag så som kilometerskatten. Det är viktigt att driva en politik som fungerar för hela Sverige, och inte bara storstäderna!

Jag vill:

* bygga ut E20 och Västra stambanan och elektrifiera Kinnekullebanan
* satsa på ett starkt svenskt försvar.
* införa fler lokala poliser.
* reformera strandskyddet i grunden för mer sjönära boende.

FRÅGOR SOM JAG VILL DRIVA UNDER MANDATPERIODEN 2014-2018

Jag har en lista med frågor som jag vill driva i Riksdagen under kommande mandatperiod. Du hittar frågorna nedan…  Frågorna är grupperade efter område så att det ska bli lättare för dig att hitta de områden som just du finner intressanta! Observera gärna att jag har använt mig av en ganska generös rubriksättning för att undvika alltför många underrubriker. Om du undrar om min politiska åsikt i någon specifik fråga så får du gärna ta kontakt med mig personligen!

Jag vill…

Företagande
* verka för att skapa ett lättare regelverk för företagare.
* göra det lättare för småföretagare att anställa personal genom mer flexibla anställningsformer.
* sänka minimiåldern för att få starta eget-bidrag för att locka fler unga att våga starta företag.
* göra det mer lönsamt för företagare genom att sänka bolagsskatten.
* verka för att det ska bli lättare att starta företag i Sverige.
* förenkla regelverket kring offentliga upphandlingar i syfte att göra det lättare för mindre företag att delta i upphandlingen.
* ändra turordningsreglerna i LAS 22§ så att arbetsgivaren har större inflytande att påverka turordningslistan när det gäller två eller flera arbetstagare med lika lång anställningstid (i syfte att stärka ungdomar i arbetslivet).
* verka för att skapa ett bättre företagsklimat även på landsbygden.
* göra det mer lönsamt för företagare genom att sänka arbetsgivaravgifterna.
* enklare att starta och driva företag genom en minskad administrativ regelbörda.
* verka för nedsatta egenavgifter.
* att det även i fortsättningen ska vara halverade arbetsgivareavgifter för människor under 26 år, i syfte att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden.
* verka för att se över turordningsreglerna för små och medelstora företag.
* verka för att schablonbeskattning  ska kunna införas i fler branscher, t.ex. frisörer och restauranger.

Landsbygd & Lantbruk
* vara mer generös med reseavdragen för boende på landsbygden.
* verka för en levande landsbygd.
* verka för att Sveriges Riksdag ska bedriva politik som gynnar hela Sverige och inte bara storstäderna.
* verka för att den rödgröna kilometerskatten inte ska införas då den straffar landsbygden.
* verka för en ansvarsfull utbyggnad av vindkraften som ej påverkar idyllen på landsbygden.
* verka för att pumplagen ska avskaffas då den bidrar till färre bensinmackar på landsbygden.
* verka för att öka möjligheterna att få bygglov även i känsliga miljöer.
* att vi ska producera mer svensk mat, det ger jobb och tillväxt i Sverige.
* ta bort onödig byråkrati för Sveriges lantbrukare.
* verka för att Sveriges lantbrukare måste ha samma ekonomiska möjligheter som sina konkurrenter i EU.
* minska dieselskatten.
* Sverige ska avveckla EU-stöden i takt med övriga Europa, vi ska inte gå före.
* verka för att högre krav på handeln när det gäller ursprungsmärkning av livsmedel.
* verka för att djurtransporterna ska bli kortare.
* se över över tvärreglerna för lantbrukare och göra dem mer flexibla.

Ungdomar & Utbildning
* att vi ska se över skattelagstiftningen för att underlätta för Ung Företagsamhet i skolan.
* att ämnet entreprenörskap ska erbjudas på alla program i gymnasieskolor.
* verka för att skapa fler arbetstillfällen för ungdomar.
* öka antalet utbildningstimmar i samhällskunskap i grundskolan och gymnasiet.
* förbättra ekonomin för studenterna genom t.ex. höjt fribelopp.
* öka användandet av IT i skolan – hög användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga.
* öka antalet utbildningstimmar i privatekonomi i grundskolan och gymnasiet.
* verka för fler trainee- och praktikplatser för nyutexaminerade studenter.
* verka för fler praktiska utbildningar.
* satsa ännu mer på forskning.
* jag vill verka för fler lärlingsutbildningar i skolan
* öka antalet timmar för praktik i skolan.
* jag vill verkar för införandet av fler lärlingsjobb
* öka antalet utbildningstimmar i juridik i grundskolan och gymnasiet.

Brott & Straff
* ta krafttag mot den organiserade brottsligheten.
* fortsätta vår storsatsning 20 000 poliser.
* tidiga insatser mot ungas brott för att motverka senare kriminalitet.
* fortsätta att se över straffskala för de grövsta brotten.
* verka för fler kriminalvårdplatser i Skaraborg.
* satsa på en utslussning efter avtjänat straff.
* verka för etablering av polisutbildning i Skövde.
* verka för att ge polisen möjlighet att använda el-pistol.
* verka för en översyn av enskildas rätt till rättshjälp avseende mål i förvaltningsdomstolarna.
* införa lokala poliser som alltid stannar i sin kommunen (där polisstationen är belägen).

*se till att polisen kan prioritera att få bort olaglig yrkestrafik från vägarna.

Infrastruktur & Trafikfrågor
* öka stödet till enskilda vägar.
* ta bort de olagliga transporterna på våra vägar
* öka stödet till våra mindre länsvägar
* verka för utbyggnad av Västra Stambanan.
*verka för en utbyggnad av E20 i Skaraborg och en framtida elektrifiering
* verka för att alla ska ha tillgång till en bra bredbandsuppkoppling, oavsett vart i Sverige man bor.
* göra det billigare och enklare att ta körkort.
* verka för fortsatta satsningar på eldrivna fordon.
* öka det kommunala inflytandet över trafiksäkerhetsfrågor.
* se över lastbilarnas digitalmätare så att de fungerar.
* öka möjligheten att ta böter på utländska åkare omedelbart vid vägkanten (som det fungerar i övriga Europa).

Boende & Familj
* ge människor fler möjligheter att själva påverka sitt boende.
* förbättra konkurrensen inom bygg- och byggmaterielsektorn.
* förenkla plan- och bygglagstiftningen.
* skapa förutsättningar för att fler hyresrätter byggs.
* fler människor ska få möjlighet att äga sitt boende.
* verka för att öka ersättningen till markägaren vid markintrång.
* öka stödet till markägare som drabbas av vildsvinen.
* öka stödet till djurägare som drabbas av vargens framfart.
* verka för att de rödgröna ej ska återinföra fastighetsskatten.

Övrigt
* verka för fortsatta satsningar på förnyelsebar energi så som biogas och solenergi.
* satsa på ett starkt svenskt försvar.
* att det ska finnas fler lokala poliser.
* verka för att Sverige ska ha ett modernt insatsförsvar.
* verka för att föräldrar själva får avgöra hur de ska fördela sin föräldraledighet.
* verka för att minska övergödningen av vattendrag och sjöar.
* återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra.
* fortsätta satsningen på det “västsvenskapaketet”.
* se över antalet ledamöter i Riksdagen i syfte för att verka för en minskning av antalet, och därmed minskade skattekostnader.
* att det ska bli ännu mer lönsamt att arbeta genom att verka för fortsatta sänkta skatter för främst låg- och medelinkomst-tagare.
* verka för att se över möjligheten att ta bort tv-avgiften.
* verka för en översyn av skattelättnader för donationer till forskning och välgörenhet (till organisationer med 90-konton).
* satsa på våra sjukhus och fler ambulanser i Skaraborg.
* säkra välfärden genom att satsa ännu mer på skola, vård och omsorg.
* att äldre människor själva får välja sin hemtjänst.
* verka för fler trygghetsboende för våra äldre.
* verka för att Sverige ska använda Internets potential till en bättre och tillgängligare sjukvård.
* se över regelverket för gårdförsäljning av alkohol och livsmedel i syfte att förenkla samt möjliggöra gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.
* verka för både ökad ersättning och rättshjälp vid markintrång.
* se över möjligheten att ha två bränslealternativ i våra traktorer.
* stoppa import av livsmedel som är förbjudna att tillverka i Sverige.
* öka avskjutningen av vildsvin.
* minska EU:s inflytande över Sverige jaktregler.
* förtydliga reglerna och ersättningarna vid stormskador.
* verka för att införa rättshjälp även vid tvister med myndigheter.
* tillåta effektivare medel vid bekämpning av mördarsniglar.
* verka för att försök ska genomföras när det gäller möjligheten att producera EU-grisar i Sverige.
* utöka tillståndet i Vapengarderoben till 8 vapen (idag är det 6 vapen).
* att alla myndighetspersoner ska ha genomgått en utbildning om förvaltningslagen.
* införa en tidsgräns för hur länge myndigheter få pröva ett ärende utan att ta beslut.

Lämna ett svar