Reformera strandskyddet – för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Nyligen fattade Moderaterna ett historiskt beslut om att avskaffa det generella strandskyddet i Sverige. Vi bedömer att en större reform behövs.

I dagsläget ligger strandskyddet som en våt filt över byggandet av bostäder i attraktiva vattennära områden samtidigt som många markägare upplever sig förhindrade att bygga på sin egen mark. Ett borttagande av det generella strandskyddet är ett stort steg framåt i arbetet för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige.

Strandskyddet har funnits sedan början av 1950-talet och har som syfte att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter. Det som kallas för generellt strandskydd gäller i dag 100 meter från strandkanten både på land och i vatten. Samtidigt har många länsstyrelser valt att utöka det till 300 meter.

Det generella strandskyddet har gjort det nästan omöjligt för kommuner och fastighetsägare att kunna bygga hus utmed sjöar och vattendrag. Detta trots att Sverige har cirka 39 000 mil kust och stränder samtidigt som vi är ett av Europas mest glesbefolkade länder.

Moderaterna vill därför reformera strandskyddet i grunden, för att uppnå en mer balanserad och flexibel lagstiftning som skyddar stränder och natur där det är som viktigast samtidigt som de generella markrestriktionerna lättar.

Vi vill därför avskaffa det generella strandskyddet och i stället se till att kommunerna själva får peka ut sjöar och vattendrag där man vill ha strandskydd om 50 meter respektive ett utvidgat strandskydd om 100 meter. Huvudregeln ska vara att utvidgat strandskydd endast ska komma i fråga i begränsade fall, då det behövs för att säkerställa speciella naturvärden och strandskyddets syften.

En större reform av det generella strandskyddet behövs för att landsbygdskommuner ska kunna skapa boendemiljöer i attraktiva naturområden för att locka till sig nya invånare.

Det ska bli enklare att få byggprojekt att löna sig i glest befolkade delar av landet. Ett reformerat strandskydd skulle gynna landsbygden samt skapa tillväxt, byggnation och jobb i landsbygdskommunerna. Moderaternas utgångspunkt är att hela Sverige ska kunna växa och leva.

Sten Bergheden, landsbygdspolitisk talesperson Moderaterna