Reformera strandskyddet så att hela Sverige kan växa

Nu inför sommaren är det många privatpersoner, markägare, kommuner och byggfirmor som önskar att bygga bostäder i attraktiva vattennära områden. Utrymmet för fler bostäder finns, men strandskyddsreglerna och länsstyrelsernas byråkrati sätter käppar i hjulet. En avgörande fråga för många halvstora och mindre kommuners överlevnad handlar om strandskyddet och dess tillämpning. Ett minskat strandskydd skulle göra det lättare att bygga och bo utmed våra vatten och det skapar jobb och tillväxt i Sverige.

 

Strandskyddet har funnits sedan början av 1950-talet, och har som syfte att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter.
Men strandskyddet har också gjort det nästan omöjligt för kommuner och fastighetsägare att kunna bygga hus utmed våra sjöar och vattendrag. Detta trots att Sverige har 38 600 mil kust och stränder samtidigt som vi är ett av Europas mest glesbefolkade länder.

 

Dagens byråkratiska och gamla regler för strandskyddet hämmar utvecklingsmöjligheterna för många av våra kommuner som har stora vattenområden men en minskande befolkningsutveckling. Vi vet att många vill ha ett boende nära vattnet eftersom det ger en ökad trivsel och livskvalitet. Läget påverkar ofta bankernas vilja att låna ut pengar till nybyggnation i mindre kommuner. Med enklare regler skulle fler privatpersoner och byggherrar vilja bygga i vattennära områden.

 

Vi moderater vill stärka kommunernas beslutanderätt i strandskyddsärenden på Länsstyrelsens bekostnad. Ett större ansvar för kommunerna i strandskyddsfrågor minskar byråkratin, ökar kommunernas och invånarnas inflytande, sänker kostnaderna samtidigt som ärendena kan hanteras snabbare och effektivare än idag. Vi vill minska strandskyddet och utöka möjligheterna att göra undantag från strandskyddsbestämmelserna. Detta skulle gynna landsbygden samt skapa tillväxt, byggnation och jobb i landsbygdskommunerna. I våra arbetsgrupper arbetar vi just nu för att ta fram ännu fler och skarpare förslag på att underlätta byggnation och hur vi kan förändra och förenkla strandskyddsreglerna. Vår utgångspunkt är att hela Sverige ska kunna växa och leva.

 

Sten Bergheden (M), landsbygdspolitisk talesperson