Förenkla för de småskaliga vattenkraftverken

Här i Västra Götaland finns cirka 300 vattenkraftverk. Dessa är viktiga både för energiförsörjningen och en levande landsbygd. Många vattenkraftsägare lider av låg lönsamhet och hård administrativ börda. Det är därför oacceptabelt att regeringens nya lagförslag gällande vattenkraftverk, som nu är ute på remiss, inte innehåller några förenklingar. Regeringen fortsätter snarare den gamla linjen med hårdare regler, krav på nya tillstånd och ökade miljökrav.

 

Det krävs handling och ett snabbt införande av ett förenklat regelverk och om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibla och anpassade till hur verkligheten ser ut för många småskaliga verksamheter. Ofta ägs de små vattenkraftverken av privatpersoner eller små företag med mycket begränsad ekonomi. Sveriges och länsstyrelsernas hårda tillämpning av EU-regler försvårar möjligheterna till tillstånd för vattenkraftverken, samtidigt som den hårda administrativa bördan lägger ännu fler tyngder på deras axlar. Småföretagande, såsom att driva små vattenkraftverk, är någonting som ska uppmuntras istället för att bestraffas.

 

I dagsläget tar processen för att få nya tillstånd lång tid och innebär stora kostnader för kraftverksägaren. Vårt krav från Moderaterna till regeringen är att tillståndsprövningen för vattenkraft ska förenklas för att minska den administrativa bördan och kostnaden för vattenkraftsägare. Vi kommer fortsätta att driva på regeringen för att de förenklingar som vi har kommit överens om i riksdagen och i energiöverenskommelsen verkligen ska genomföras.

 

De små vattendrivna kvarnarna, sågverken och elkraftverken är även en viktig del av landsbygdens levande kulturmiljöer. Många av dem är fler hundra år gamla och har drivits av familjer i flera generationer och har bidragit till arbete och tillväxt på den svenska landsbygden. De är därmed också en del av Sveriges kulturhistoriska arv. De småskaliga vattenkraftverken behövs och är en stor tillgång för landsbygden. Minskad byråkrati, förenklade tillståndsprocesser och en minskad regelbörda är nödvändigt för deras fortsatta överlevnad. Det ska vi moderater fortsätta kämpa för.

 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg