De offrar landets skogsägare

Det finns i Sverige i dag över 300 000 skogsägare, skogsindustrin sysselsätter omkring 100 000 personer och exportvärdet för skogen uppgick 2015 till 127 miljarder kronor. Med det kan vi konstatera att skogsnäringen är en av våra viktigaste näringar i Sverige. Skogen är i dag mycket välskött och våra skogsägare tar ett stort ansvar för både produktionen och miljön. Det fungerar väldigt bra och det finns ett stort och brett stöd i Sveriges riksdag för den skogsbrukspolitik som idag gäller.

Nyligen har dock regeringen i sina skrivningar i budgeten för kulturområdet försökt att peka ut en annan väg för svenskt skogsbruk. Regeringen har i en bisats smugit in att man vill förstärka miljöorganisationers och allmänhetens inflytande över skogen, och att fler ska kunna överklaga när en privat skogsägare vill avverka sin skog, bygga skogsvägar, plantera med mera.

Denna markering gör regeringen dessutom när en översyn av skogsvårdslagstiftningen redan pågår. Det är uppenbart att Miljöpartiet har tagit kommandot över politiken och att Socialdemokraterna har vikit ner sig och är beredda att offra det svenska skogsbruket.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) försökte senast i en riksdagsdebatt att krångla sig ur detta faktum genom att påstå sig värna skogsbruket och ville samtidigt göra gällande att Århuskonventionen tvingar fram att skogsavverkningar ska kunna överklagas. Det är dels ett förvirrat resonemang och dessutom rent struntprat.

Århuskonventionen har stort utrymme för nationella anpassningar och tvingar inte alls att miljöorganisationer ska ha rätt att överklaga vanliga skogsavverkningar. Dessutom tillkommer följdfrågan om regeringen är beredda att tumma på den grundlagsskyddade äganderätten. Alla former av inskränkningar i skogsbruket är direkta inskränkningar i äganderätten och rätten att bruka sin egen mark. Om detta är början på en ny socialdemokratisk skogspolitisk syn, i vilken allmänheten kan överklaga och hindra markägare att sköta sin skog, är många jobb och en av våra största näringar som bygger vårt gemensamma välstånd verkligen hotade.

Moderaterna står upp för äganderätten och rätten att bruka sin mark. Vi anser att skogsbruket, skogsnäringen och skogsindustrin är viktigare än Socialdemokraternas husfrid med miljöpartiet. Vi moderater står upp för landets skogsägare och vi tänker inte vika en tum i denna fråga. Skogsbruket är i lag utpekat som ett nationellt intresse. Om Sven-Erik Bucht menar allvar med att han verkligen ser skogsbruket som viktigt, måste han omgående meddela huruvida regeringens skrivning om skogsbruket i kulturbudgeten har ett värde eller om det är ett stort misstag. Allt annat vore oanständigt mot Sveriges skogsägare.

 Sten Bergheden (M) Riksdagsledamot, landsbygdspolitisk talesperson

 Åsa Coenraads (M) Riksdagsledamot Västmanland