Våra förslag stärker svenskt lantbruk

Sverige behöver stärkt konkurrenskraft och bättre förutsättningar för ökad livsmedelsproduktion. I vår plan för ett starkare Sverige ingår tillväxt i hela landet. Våra förslag för lantbruket omfattar sänkta kostnader, minskad regelbörda, färre särkrav, stärkt kompetensförsörjning och ökad efterfrågan på svensk kvalitet. Våra näringar tyngs av stora avstånd i vårt land. Det är därför avgörande för landsbygdens företag att kostnaderna för drivmedel är rimliga för att kunna stå sig internationellt.

Tyvärr försvårar regeringen för företagen. Dels genom en kilometerskatt, dels genom en skattehöjning som automatiskt höjer drivmedelsskatterna med 2 procent extra varje år. Detta skulle slå hårt mot landsbygdens jobb och tillväxt. Vi moderater säger nej till det och menar i stället att Sverige behöver en nedsättning av skatten för jordbruksdiesel med ytterligare 50 öre, utöver dagens 170 öre. Sammantaget är det en satsning på nästan en miljard för år 2017. Samtidigt måste villkoren för svenskt jordbruk bli mer lika villkoren i övriga EU. Vi säger nej till fler särkrav och vill ha ökad flexibilitet. Ett bra exempel är beteskravet, där Jordbruksverkets nya regler är bättre anpassade till den verklighet som bönderna lever i. Regler och ersättningar ska i större utsträckning vara resultatbaserade.

Samtidigt är det helt orimligt att svenska myndigheter gång efter annan gör hårdare tolkningar av EU-regler än vad som görs i våra grannländer. Det gäller till exempel möjligheten att använda olika växtskyddsmedel, där Kemikalieinspektionens förbud mot sådana är förödande och medför att exempelvis svensk lökodling riskerar att slås ut. Vi vill istället att Jordbruksverket tar över ansvaret. Generellt sett är den svenska jordbruks- och livsmedelsproduktionen miljövänlig. Det vore därför positivt om en större andel av det som konsumeras internationellt kom från våra svenska gårdar. Vi tycker också att det vore bra om den svenska offentliga sektorn, som årligen upphandlar livsmedel för 10 miljarder, ställde krav som motsvarar våra svenska regler när det gäller miljö och djurskydd. Då skulle fler svenska producenter ha möjlighet att vinna upphandlingarna. Detta menar vi dessutom borde förstärkas genom ett paket för ökad livsmedelsexport. I ett sådant kan exempelvis en exportportal och livsmedelsattachéer ingår.

När besked från regeringskansliet väl kommer handlar det om nya eller höjda skatter, fler förbud och fler regleringar. Det främjar inte svenskt lantbruk.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Sten Bergheden (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

 

Länk till debattartikeln på lantbruk.com hittar du här.