Skriftlig fråga till Anders Ygeman (S): Ökat samarbete för att minska fusket inom åkeribranschen

Fusket inom åkeribranschen tar sig olika uttryck. Förare med falska körkort, chaufförer som saknar behörighet och kunskap om att framföra tunga fordon. Manipulerade färdskrivare, kreativa anställningsformer och avancerat skattefusk är andra exempel på avsiktliga missgrepp inom åkeribranschen. I de oseriösa aktörernas jakt på allt lägre kostnader överträds en mängd lagar och regler, vilket skapar en ohållbar situation för seriösa aktörer samtidigt som trafiksäkerheten hotas. Trots det omfattande fusket är det få som ställs inför rätta och ännu färre som döms. Detta har flera olika orsaker. En av de förklaringar som lyfts fram av branschföreträdare är att regelverket som omgärdar tunga transporter är komplext och att kunskapsnivån om detta hos Åklagarmyndigheten inte är tillfredsställande.

För att kunna göra korrekta bedömningar krävs specialistkompetens, och de åklagare som hanterar trafikmål som omfattar tunga lastbilar bör därför ges möjlighet till kompetensutveckling. Det skulle exempelvis kunna ske i samarbete med den så kallade tunga gruppen inom trafikpolisen, som har god kunskap i ämnet. En höjning av åklagarnas kompetensnivå skulle kunna bidra till fler fällande domar, vilket skulle stärka de laglydiga åkarnas konkurrenskraft.

Mot anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan polisen och Åklagarmyndigheten i syfte att minska fusket inom åkeribranschen?

Länk till frågan på riksdagens hemsida hittar du här.