Regeringen struntar i åkerinäringen

Åkerinäringen är en mycket viktig näring som omsätter drygt 100 miljarder kronor årligen vilket motsvarar cirka fyra procent av Sveriges BNP och branschen sysselsätter drygt 86 000 personer. Svenska åkare är beroende av att alla åkare som är verksamma i landet har samma regler och förutsättningar. Eftersom vi konkurrerar på en internationell marknad är det inte självklart att de chaufförer som kör i landet är anställda av ett svenskt företag. Konkurrens är i grunden bra, men för att det ska fungera på ett korrekt sätt måste alla följa samma regelverk. Moderaterna har därför föreslagit en konkurrenskraftsutredning som ska skapa förutsättningar för en livskraftig svensk åkerinäring. Men regeringen och Sverigedemokraterna är emot.

Efter påtryckningar från Alliansen i trafikutskottet gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda ett antal frågor inom yrkestrafiken, bland annat den prioriterade frågan om beställaransvaret. Delredovisningen av uppdraget skulle ha skett den 15 mars i år men sköts upp till i maj 2017. Det innebär att åtgärder för att förbättra villkoren för den svenska yrkestrafiken tidigast kan komma nästa sommar, tre år in på mandatperioden. Det är ytterligare ett exempel på regeringens misslyckande och det visar att yrkestrafiken inte är en prioriterad fråga för de rödgröna.

Om vår åkerinäring ska överleva måste den få konkurrera på samma villkor som den utländska. Det är vår uppgift som politiker att göra det som krävs för att vi även i framtiden ska ha en livskraftig åkerinäring. Tyvärr gör regeringen tvärtom. Regeringen har höjt redan höga dieselskatter och höjt arbetsgivaravgiften för unga vilket försämrat konkurrenskraften ytterligare. Utöver det planerar de att införa en lastbilskatt på minst 4 miljarder per år.

Om svensk åkerinäring ska kunna växa och skapa jobb i Sverige utan att bli utkonkurrerad måste vi se över tillämpning av lagar, avgifter, skatter och vägkontroller. Exempelvis bör vi reformera reglerna runt kör- och vilotider så att en viss avvikelse tillåts innan åkaren drabbas av straffavgifter och böter.

Vi vill se en bättre samordning inom hela EU mellan de olika berörda myndigheterna för att se till att de EU-regler som finns efterlevs och att tillämpningen av dem i Sverige blir rimligare. Sanktionssystemen är till för att komma åt dem som medvetet bryter mot reglerna. Men som det ser ut idag straffas förare för att de gör fel vid enstaka tillfällen.

Vill vi även i framtiden ha en inhemsk åkerinäring kan vi inte ha nationella särregler och skatter som påverkar åkerinäringens konkurrenskraft negativt. Därför är det hög tid att regeringen tar de här frågorna på det allvar som de förtjänar.

 

Jessica Rosencrantz (M)

Trafikpolitisk talesperson

Stockholm

 

Sten Bergheden (M)

Ledamot i Trafikutskottet med särskilt ansvar för väg- och yrkestrafik

Skaraborg

 

Länk till artikeln på trailer.se hittar du här.