Det är alliansen som åtgärdar järnvägen

  (Foto: sxc.hu)

Monica Green (S)skriver i GT 14/2 om urspårningar, den mediala rapporteringen och kräver bland annat en återreglering av underhållet. Att basera sin politik på medial debatt kan vara populistiskt gångbart, men är inte långsiktigt.

Vi konstaterar att bristerna i järnvägen beror på decennier av misslyckad S-politik. S klagar gärna och kräver mer pengar i opposition, men när de själva hade regeringsmakten var järnvägen underfinansierad. Alliansen har fördubblat anslaget för järnvägsunderhåll, jämfört med regeringen Persson. Vi ser till att de tidskrävande och omfattande insatser som behövs på järnvägen blir gjorda. I hela landet.
Green pekar på den senaste tidens upp-märksammade tågurspårningar och det ökade antalet inrapporterade fel. Vad hon glömmer berätta är att urspårningarna nu är mycket färre, jämfört med 1990-talet. Detta i en tid då järnvägstrafiken har ökat drastiskt. Ökningen av antalet inrapporterade fel beror på att medlen till underhållsarbetet fördubblats och Trafikverkets säkerhetsarbete har förbättras, med följd att inspektioner av banorna numera faktiskt genomförs.

Det är svårt att förstå logiken i Greens resonemang om att återföra Infranord till Trafikverket. Det är fel, kostar pengar och tar tid och energi, som bättre kan används till att utföra arbete på spåren. Resonemanget blir ännu mer en gåta om man väger in att Magdalena Andersson (S) har sagt att myndigheterna ska effektiviseras genom att minska personalen. Trafikverket skulle drabbas hårt. Hur gör det underhållsarbetet bättre? Green vill alltså ökad myndighetens personalstyrka, medan Andersson vill minska myndigheternas omfattning. Två helt olika budskap från samma parti. Hur fungerar kommunikationen inom S?
Greens låga tilltro till järnvägsentreprenörerna är också förbryllande. Alla sunda företag vill ha god kontroll och leverera högsta kvalitet till kunder. Vi utgår från att de som jobbar på järnväg rapporterar brister och att dessa åtgärdas.

För att röra till trafikpolitiken ytterligare spelar S ut olika trafikslag mot varandra, och vill införa en kilometerskatt på lastbilar. Detta är en bitter och verkningslös medicin som inte gynnar järnvägen, är negativ för jobben och drabbar åkerinäringen, landsbygden, skogsindustrin och bygg- och anläggningsbranschen. Det är viktigt att järnvägs- och vägtransporterna kompletterar varandra och inte ses som varandras motparter.
S tror inte på konkurrens, företagande, ansvar och ett effektivt fungerande transportsystem. Det gör alliansen.

STEN BERGHEDEN Riksdagsledamot (M) från Skaraborg
JAN-EVERT RÅDHSTRÖM Vice ordförande (M) i riksdagens trafikutskott

Lämna ett svar