Är S beredda att samarbeta med MP och avveckla kärnkraften? Till vilket pris?

Sverige har en mycket klimatvänlig elproduktion i form av vattenkraft, kärnkraft och förnybara källor. Här står vatten- och kärnkraften för ungefär 40-45 % vardera. Vår utsläppssnåla elproduktion medför att fossila bränslen i huvudsak används i transportsektorn. Det är avgörande att vi minskar vår klimatpåverkan samtidigt som vi har en stabil och långsiktig energiförsörjning – då behövs vattenkraft, kärnkraft och förnybart.

Tyskland har av t ex Miljöpartiet hyllats som ett föregångsland då man beslutat att avveckla sin kärnkraft. Men till vilket pris? Utsläppen i Tyskland ökar, just till följd av att kärnkraften stängs ner. Detta då förnybara källor inte kan ersätta kärnkraften, det är istället gas och kol som ersätter kärnkraften, och då ökar utsläppen.

En snabbavveckling av kärnkraften med två reaktorer redan nästa mandatperiod, som MP föreslår, skulle högst sannolikt få samma resultat: ökade utsläpp när utsläppsfri kärnkraft ersätts av smutsiga fossila bränslen. I Tyskland har förnyelsebara källor trots enorma subventioner inte lyckats bidra särskilt mycket till landets elproduktion. Detta har även bidragit till att elpriserna stigit. Är det denna utveckling Miljöpartiet vill se i Sverige – ökade utsläpp och stigande elpriser? Vilka konsekvenser skulle det få för klimatet, för svenska elkonsumenter och för svenska företags konkurrenskraft?

Även Socialdemokraterna vill avveckla kärnkraften, men vi saknar besked hur S tänker sig ett energipolitiskt samarbete med kärnkraftsmotståndarna i MP. När och hur ska en avveckling av kärnkraften ske i Sverige? Med vad ska kärnkraften ersättas och till vilket pris för svenska arbetstillfällen, elkonsumenter och klimatet?

Sverige behöver en stabil och långsiktig energipolitik med klimatvänlig vattenkraft och kärnkraft tillsammans med förnybara energikällor. Alliansens energiöverenskommelse innebär bl a att befintlig kärnkraft kan ersättas med ny effektivare kärnkraft och att förnybara källor kan byggas ut. Men så länge S inte ger ett tydligt besked i kärnkraftsfrågan tvekar kraftföretagen med att investera i ny kärnkraft. Det är på tiden att Socialdemokraterna ger ett tydligt svar på hur man tänkt utforma sin energipolitik: är S beredda att samarbeta med MP och avveckla kärnkraften, i så fall till priset av hur många svenska arbetstillfällen? Är S berett att offra svensk basindustri som är beroende av låga elpriser, och hur mycket högre elpriser ska Sveriges elkonsumenter betala?

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

En kommentar för “Är S beredda att samarbeta med MP och avveckla kärnkraften? Till vilket pris?

Lämna ett svar