När fler jobbar ökar resurserna till välfärden

Innan år 2006 hade Sverige världens högsta skatter, men inte världens bästa skola eller sjukvård. Höga skatter innebär inte automatiskt en god välfärd, särskilt inte när samma höga skatter gör det dyrare att anställa, höjer kostnaderna för svenska företag i konkurrensen med omvärlden och gör att skillnaden mellan jobb och bidrag blir minimal. Resultatet av den tidigare politiken blir då att svenska företag slås ut, att färre jobbar och att färre därmed betalar skatt.

Idag är det omkring 200.000 fler människor som arbetar, och betalar skatt, i Sverige jämfört med när alliansregeringen tillträdde. När människor går från arbetslöshet, utanförskap och bidrag till arbetsgemenskap och egen försörjning ökar skatteintäkterna. Skatteintäkterna har ökat med 11 % sedan 2006, år 2012 var skatteintäkterna 150 miljarder större än sex år tidigare. Genom fler som jobbar och med tillväxt i företagen har vi kunnat sänka skatten för en vanlig familj med cirka 4000 kronor i månaden med jobbskatteavdraget, och samtidigt kunnat öka satsningarna på välfärden.

Arbetslinjen lägger grunden för en god välfärd i hela Sverige – bara när fler jobbar genereras mer resurser till skola, vård och omsorg. Sedan 2006 har förstärkningar inom välfärden på 30 miljarder kronor tillförts som följd av ökade skatteintäkter, tack vare att fler jobbar och betalar skatt. Det handlar om bl a kortare köer i vården genom Kömiljarden och fler vårdcentraler, bättre förutsättningar för lärare och kunskapssatsningar i skolan samt förstärkta resurser till Sveriges kommuner. Sedan 2006 har resurserna per elev i förskolan, grundskolan och gymnasiet ökat, detsamma gäller resurserna till vård och omsorg, även om man tar hänsyn till demografi samt löne- och prisutveckling.

För att kunna fortsätta att satsa på välfärden är det grundläggande att våra företag kan växa, att fler människor hittar jobb och att färre hamnar i utanförskap. Oppositionens politik med skattehöjningar på arbete, företag och transporter skulle innebära färre i arbete och därmed minskade skatteintäkter. Vägen framåt är istället en politik där fler jobbar och betalar skatt samt minskade kostnader för företagen så att de kan stå sig väl i den internationella konkurrensen. Bara när fler jobbar ökar skatteintäkterna och resurserna till välfärden.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar