Skatten på diesel bör sänkas för lantbruket och skogsbruket

 (Foto: sxc.hu)

Enligt Konkurrensverket har det svenska lantbruket drygt 10 procentenheter lägre marginaler än genomsnittet i EU. Det är bra att vi har höga krav vad gäller miljö, djurskydd och livsmedelssäkerhet. Men importen av livsmedel till Sverige ökar samtidigt som produktion, lönsamhet och arbetstillfällen i det svenska lantbruket minskar. Svenskt lantbruk ska kunna växa och utvecklas genom kvalitet och att vara konkurrenskraftigt, men då krävs att lantbrukare i Europa har lika villkor.

Det är inte bara klimat och geografi utan även skatter, byråkrati och avgifter i Sverige som gör att svenska lantbrukare har högre produktionskostnader. En viktig orsak till detta är att skatten på diesel är betydligt högre i Sverige idag än i jämförbara EU-länder. Dieselkostnaden för svenska lantbrukare kommer dessutom att höjas fram till 2015, medan motsvarande kostnadshöjningar på diesel inte sker för andra europeiska lantbrukare. Trots det vill flera partier höja dieselskatterna ännu mer.

Om svensk livsmedelsproduktion inte ska tappa ytterligare marknadsandelar pga höga svenska produktionskostnader bör åtgärder vidtas. I Sverige har gruvnäringens arbetsmaskiner energiskatten nedsatt med 86 % och koldioxidskatten nedsatt med 70 %. Det är på tiden att även lantbruket och skogsbrukets arbetsmaskiner får samma lägre skattemodell som gruvnäringen för att kunna konkurrera på mer lika villkor i Europa. Detta är särskilt viktigt för Skaraborg då över 15.000 arbetstillfällen i Skaraborg härrör från livsmedelsproduktion och jord- och skogsbruk. Om svensk gruvnäring får ha lägre skatt på diesel så måste det också vara möjligt för svenskt lantbruk och skogsbruk.

Svenskt lantbruk är bland världens mest klimatsmarta, bidrar till en levande landsbygd och skapar jobb på landsbygden. Om svensk livsmedelsproduktion ska kunna utvecklas, konkurrera och växa på lika villkor är det avgörande att dess höga kostnadsläge sjunker. Jag har därför lämnat in en motion till riksdagen om att energi- och koldioxidskatten för arbetsmaskiner i lantbruket och skogsbruket bör sänkas enligt samma modell som den svenska gruvnäringen. Skaraborgs och Sveriges lantbrukare måste få en ärlig chans att konkurrera på lika villkor!

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg och lantbrukare

Lämna ett svar