Fler jobb på landsbygden och ökad framtidstro för livsmedelsproduktionen i Skaraborg

Skaraborg är ett av landets viktigaste områden för livsmedelsproduktion – den skapar jobb, tillväxt och är ett av Skaraborgs kännemärken. Sverige har goda förutsättningar att fortsätta utveckla sin livsmedelsproduktion och att bli en exportör av livsmedel där kvalitet och smak är i fokus. Livsmedelsproduktionen i Skaraborg ska kunna utvecklas vidare. Det är därför glädjande att moderaterna i Skaraborg nu har tagit beslut på att vi vill att partiet ska arbeta för att ta fram en livsmedelsstrategi för svenskt lantbruk.

Sverige är idag ett av de länder i Europa där det importeras mest livsmedel som andel av konsumtionen. Det är inte hållbart. Vi behöver en långsiktig strategi och en tydlighet i politiska beslut som gör att lantbrukare och landsbygdsföretag vågar satsa och investera i vår svenska matproduktion så att den kan växa och utvecklas. Idag riskerar bl a avgifter, byråkrati, skatter, krångliga stöd till landsbygdsverksamhet och långa handläggningstider att försvåra för svensk livsmedelsproduktion. En livsmedelsstrategi behövs för att peka ut vad vi vill med svensk livsmedelsproduktion i framtiden. Fokus bör läggas på följande:

• Regelförenklingar. Företagare ska lägga sin tid på att utveckla sin verksamhet och sina produkter, inte på att fylla i blanketter och annat administrativt arbete, en översyn bör göras om att avskaffa flertalet övernitiska regler som styr hantering och produktion av livsmedel.

• Lika förhållanden mellan svenska och utländska bönder. Här finns en rad olika skatter, regler och lagar som det bör göras en översyn av, exempelvis byråkrati, kontrollavgifter, företagscertifiering.

• Enklare för konsumenten att handla svensk mat. Det är bra att vi ställer höga krav på hur vår mat produceras. Många konsumenter vill köpa svensk mat, men ursprungsmärkningen kan vara otydlig, här måste alla hjälpa till för att öka tydligheten på vad som är svenskproducerat.

• Lika konkurrensvillkor inom Europa. Kontinuerlig jämförelse av regler och skatter i andra EU-länder för att upprätthålla svensk konkurrenskraft. Detta bör inkludera en harmonisering av energi- och drivmedelsskatterna med övriga EU. Det sker förändringar kontinuerligt och Sverige måste hänga med.

• En förbättrad livsmedelsupphandling som ökar kvaliteten på offentlig mat och skapar goda förutsättningar för en växande svensk livsmedelsproduktion. De krav på kvalitet, miljö och djurskydd som ingår i svensk livsmedelsproduktion bör bli en naturlig del av offentlig upphandling av livsmedel. Inköpspolicyer och att dela upp upphandlingen i mindre delar är andra goda verktyg här.

Det är mycket glädjande att Skaraborgsmoderaterna ställt sig bakom min motion att arbeta för en livsmedelsstrategi. Vi vill nu ytterligare öka arbetet för en utveckling av svenskt lantbruk, fler arbetstillfällen i Skaraborgs gröna näringar och en levande landsbygd.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg och lantbrukare

Lämna ett svar