Utvärdera restaureringen av Hornborgasjön

(Foto: sxc.hu)

Höjningen av vattennivån och restaureringen av Hornborgasjön är ett av Sveriges största naturvårdsprojekt och slutfördes för nästan 20 år sedan. Hornborgasjön är idag ett av landets viktigaste besöksmål för naturintresserade och ett av syftena med åtgärderna var att återställa sjön som fågelsjö, men har man lyckats?  Det har fortfarande inte gjorts någon utvärdering av detta projekt och de konsekvenser det har fått för markägare, vattenkvaliteten, biologisk mångfald mm.

Vi har därför lämnat in en motion till riksdagen om att göra en neutral utvärdering av Hornborgasjöns restaurering. Detta är särskilt angeläget nu då Naturvårdsverket har aviserat att prövotiden för fastställande av de långsiktiga skadorna kan förlängas ytterligare. En förlängning är inte rimlig när ingen ordentlig utvärdering av restaureringen har gjorts.

Fler skador har uppkommit av restaureringen: stora och oförutsedda skador på marken runt sjön, sämre vattenkvalitet och föroreningar, försämrad biologisk mångfald, negativa effekter på fågelliv och fiskbeståndet mm. Vattennivåerna på sjön har man inte lyckats hålla utan de flesta år har vattenståndet varit betydligt högre, vilket medfört att fler markägare och större markområden har blivit skadade utan att det var meningen från början. Tranorna och gässen har ökat men hur har det gått med det övriga fågellivet har det minskat eller ökat?  Och hur har det gått med djurhållningen runt sjön? När djurantalet minskar runt sjön försvinner också delar av de betade strandängarna vilket kan göra att flera värdefulla fågelarter som är beroende av dessa marker minskar i området.  För markägarna, djurlivet och naturens skull är det på tiden att staten och Naturvårdsverket gör rätt för sig istället för att skjuta problemet på framtiden och låta markägare och bönderna utmed sjön stå för notan.

Vi vill därför se en neutral utvärdering som inkluderar: kostnaderna för både höjningen av sjön och den efterföljande förvaltningen; projektets förvaltning och relationer med markägarna; konsekvenser för natur, vattenkvalitet, miljö, djurliv, jordbruksnäringen såsom markskador; ersättningsfrågor och markinlösen; samt effekterna på besöksnäringen. Självklart måste man utvärdera ett sådant här stort projekt och dra lärdom av vad som gick bra och vad som inte blev bra och sedan bestämma sig för hur man går vidare, och då i dialog med alla berörda parter.

Sten Bergheden (M)
Lars Elindersson (M)
riksdagsledamöter Skaraborg

Lämna ett svar