Forskning och innovationssatsning ger växande företag och fler jobb

Sverige ska vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till tillväxt, stark innovationskraft, växande företag och fler jobb.

Alliansregeringen satsar därför 4 miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning som framstående forskningsnation. Totalt omfattar satsningen 11,5 miljarder för 2013-2016. Investeringar i forskning leder till högre produktivitet, ökad kunskap och kompetens inom näringslivet och i samhället i stort, vilket bidrar till långsiktig ekonomisk tillväxt och ökad välfärd.

Satsningen inriktas på medicinteknik och bioteknik, stärkt basfinansiering för universitet och högskolor, spetsforskning, forskningsanläggningar och att forskningsresultaten ska leda till nya produkter och tjänster. Särskilt viktigt är det att vi underlättar för företag runt om i landet så att de kan omsätta forskning till nya produkter och tjänster. Det görs därför särskilda forskningssatsningar inom gruv-, mineral- och stålforskning, forskning kring ett hållbart samhällsbyggande samt forskning om trä, skogsråvara och biomassa.

Alliansens forskning och innovationssatsning bidrar till fler jobb, stärkt konkurrenskraft och ett företagsklimat som ger goda förutsättningar för företag att investera och växa. Med nya pengar till forskning och kunskap ger vi ökade förutsättningar för att vi även i fortsättningen ska ha tätposition i utvecklingen inom många kunskapskrävande branscher vilket också skapar nya jobb i Skaraborg.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar