Kraftsamling mot olagliga vägtransporter

Inom åkerinäringen har det rapporterats om osund konkurrens, bristfälliga arbetsvillkor, kriminalitet, att polisen har svårt att lagföra olika trafikbrott, åklagare som lägger ner rapporterade fall etcetera. Risken att bli kontrollerad och bötfälld har varit liten. Riksdagens trafikutskott tillsatte därför en utredning för att se över situationen i åkeribranschen, vilken nyligen presenterades. Den överordnade slutsatsen är att myndigheternas tillsyn av lastbilstransporter måste förbättras omgående.

Utredningen konstaterar att samverkan mellan Transportstyrelsen, polis och åklagare är begränsad. Kontroller och uppföljning av myndigheternas arbete är bristfällig, till exempel saknar Rikspolisstyrelsen statistik om antalet utförda trafikkontroller och Transportstyrelsens företagskontroller uppfyller inte EU-reglerna. Samverkan och tydligare styrning av myndigheternas tillsyn och kontroller behövs, och Transportstyrelsen bör ta fram en tillsynsstrategi. Myndigheterna bör också prioritera brott inom yrkestrafiken och avsätta resurser till detta.

De ansvariga myndigheterna behöver höja kompetensen kring yrkestrafik på väg. Hos åklagare har brott inom yrkestrafiken varit lågprioriterade och ärenden har sällan lagförts. Det har skapat frustration hos både polis och åkerinäring, och brottsligheten på vägarna har inte stävjats. Men det är bra att åklagarmyndigheten nu drar igång projekt på två håll med fokus på yrkestrafiken. Inom Polisen väntas flera poliser med specialistkompetens inom yrkestrafik snart gå i pension, kompetensen behöver alltså säkras långsiktigt redan nu.

Polisen behöver också bättre verktyg och t ex kunna hindra fort-satt färd för fordon som bryter mot reglerna. Bötesnivåerna för trafikbrott är lägre i Sverige än på andra håll i EU, en harmonisering EU-länderna emellan kan bli aktuell. Polisen bör också använda sina kortterminaler och kunna driva in böter på plats. De olika länspolisenheterna har tillämpat reglerna olika och dessutom saknat tydliga mål för att stävja brottsligheten. Här finns således en del att förbättra.

Regeringens beslut i början på mars om att Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen nu ska redovisa efterlevnaden och sin tillsyn av lagarna för yrkestrafiken är mycket välkommet. Det är just dessa problem som trafikutskottets utredning har pekat på. Informationsinsatser till näringsliv och offentliga upphandlare kring sitt beställaransvar vid köp av transporter är också ett steg på vägen. Det är dags för en kraftsamling från myndigheternas sida med kompetensuppbyggnad, dialog, prioritering och en ordentlig kontrollfunktion. Olagliga vägtransporter ska inte kunna konkurrera ut lagliga transporter.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot från Skaraborg i trafikutskottet, ordförande i utredningsgruppen om vägtransporterna

Lämna ett svar