Ökad kapacitet i transportsystemet och enklare att bygga ny infrastruktur

(Foto: sxc.hu)

Sverige står inför stora utmaningar med en kraftig ökning av trafiken de närmaste åren. Det är därför viktigt att vi utnyttjar det befintliga transportsystemet väl och att kapacitetshöjande åtgärder satsas där de gör bäst nytta. Men framöver måste det också bli enklare att bygga ny infrastruktur än vad fallet är idag.

Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att göra en kapacitetsutredning med fokus på effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder för järnväg, vägtrafik, sjöfart och luftfart främst fram till 2021. Det handlar om åtgärder i hela transportsystemet som ger utökad kapacitet, bidrar till ett robustare och effektivare användande och som gynnar ett långsiktigt hållbart transportsystem.

För Västsveriges del behövs omfattande underhålls- och reinvesteringskostnader på både järnväg och väg. För Västra stambanan pekar Trafikverket på kapacitetsåtgärder på delen Skövde–Göteborg, och för trafiken mellan Skövde och Stockholm krävs ökad kapacitet och ytterligare spår. Däremot bedöms inte höghastighetsbanor som samhällsekonomiskt lönsamma. Kapacitetsutredningen är nu skickad på remiss och ska presenteras i april.

Ett välfungerande transportsystem är en förutsättning för att människor och företag ska kunna verka och utvecklas. Dessvärre upplever många att det tar tid från plan till första spadtag och invigning av nya vägar eller järnvägar. Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss med ändrade bestämmelser kring den fysiska planeringen av infrastruktur för att förenkla och förkorta planprocesserna.

Alliansregeringens förslag innebär att planeringen av infrastruktur ska ske i en enda process istället för i flera steg som idag. Det gör planeringen av infrastruktur effektivare och mindre tidskrävande samtidigt som miljöhänsyn, demokratiskt inflytande och rättssäkerhet för enskilda säkerställs.

Nu är det avgörande att Skaraborg och Västra Götalands-regionen tycker till och gemensamt arbetar för att satsningarna i Västsverige genomförs så att både våra vägar och järnvägar får de satsningar som måste till för att infrastrukturen ska fungera för såväl person- som godstransporter.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar