Vindkraft löser inte hela elbehovet


Vi har redan idag en mycket klimatvänlig elproduktion genom vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebara energislag som vindkraft och biobränslen. Sverige är dessutom redan nu nära att nå EU-målet för 2020 på 49 % förnybar energi. 2010 bidrog vindkraften till Sveriges totala elproduktion med ca 3,5 T-Wh, vatten- och kärnkraft står för ca 130 T-Wh per år tillsammans.

Sveriges enskilda planeringsmål för vindkraften på 30 T-Wh år 2020, vilket skulle innebära en dryg åttadubbling av vår nuvarande (2010) vindkraftsproduktion, är därför en stor satsning. Elproduktionen skulle visserligen öka men mer vindkraft kräver alltid mer reglerkraft (vattenkraft, fossila bränslen) för att kompensera produktionsbortfall de dagar det inte blåser. Grannländer som Danmark och inte minst Tyskland som avvecklar kärnkraften saknar miljövänlig reglerkraft och efterfrågar därför import av svensk (och norsk) vattenkraft, men inte svensk förnybar el. Bristen på reglerkraft hotar att driva upp elpriserna ytterligare.

Ur energisäkerhetssynpunkt kan ensidiga planeringsmål för ett enda energislag dessutom ifrågasättas.  Vi behöver en god mix av olika energislag och en stabil elproduktion snarare än det motsatta. En kraftigt utbyggd vindkraft i känsliga miljöer kan skapa konflikter mellan boende och vindkraftsbolag samt negativa konsekvenser för naturen och närboende. Kommunernas vetorätt vid vindkraftsutbyggnad bör därför finnas kvar och förstärkas, och de närboendes åsikter måste respekteras. Det finns inte heller några exakta beräkningar på vad den kraftigt planerade vindkraftsutbyggnaden kommer att kosta skattebetalarna, vilket borde tas fram. Att vänsterpartierna med MP i spetsen vill bygga ut ännu mer vittnar bara om att man inte har förstått kopplingen mellan vindkraft och behovet av mer reglerkraft.

Våra företag och hushåll i Sverige behöver en stabil, långsiktig och konkurrenskraftig el till bra pris. Det behövs en långsiktig energiöverenskommelse, helst över blockgränserna, bl a med tydligare spelregler för framtida kärnkraft. Vindkraft ska vara en del av vår elproduktion men löser inte Sveriges och Europas framtida elbehov på egen hand. Den bör också byggas där den gör mest nytta men också där den gör minst skada för närboende och naturen.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar