Vi behöver producera mer el i södra Sverige

 (Foto: sxc.hu)

Från och med 1 november delas Sverige in i fyra elområden efter krav från EU-kommissionen. Indelningen sker utefter tillgång och efterfrågan – i norr produceras mycket el men lite konsumeras medan det omvända förhållandet gäller ju längre söderut man kommer i landet. Som ett resultat av liten elproduktion men hög konsumtion så råder det underskott på el i södra Sverige. Fyra nya prisklasser kommer därmed att inrättas – ju längre söderut desto dyrare.

Till detta kommer brist på överföringskapacitet i de svenska kraftnäten, tillräckligt med el kan inte överföras mellan norr och söder. Genom tidigare S-regerings beslut att stänga Barsebäck och att därefter strunta i att satsa på utbyggnad av överföringskapacitet från norra Sverige så blir nu elen dyrare i söder. Idag råder det brist på elkraft söder om Dalarna, trots att majoriteten av befolkningen och industrin håller till längre söderut.

Gammal oansvarlig S-politik leder nu inte bara till en inhemsk konkurrensnackdel för företag i södra Sverige men också i förhållande till utländska konkurrenter. Även hushållen i söder drabbas. Det är orimligt att företag och hushåll ska betala olika elpriser beroende på var man verkar och bor. Alliansregeringen arbetar därför med att förstärka näten, Sydvästlänken påbörjades för ett par år sedan och beräknas vara klar till 2015. Och investeringsbudgeten för Svenska Kraftnät är mer än 10 gånger så stor i år jämfört med 2005.

Det är också viktigt att vi framåt satsar på en ökad elproduktion, inte minst i landets södra delar. I detta sammanhang behövs en bra och stabil mix av olika energislag som är klimatvänliga. Det bör dock understrykas att förnyelsebar energi under många år framöver inte kommer att kunna generera tillräckligt med el för att tillgodose behoven från industri och hushåll i Sverige. Den är dessutom i många fall dyrare och mindre effektiv än vattenkraft och kärnkraft.

Det är därför helt avgörande att dagens kärnkraftverk kan ersättas med nya kärnkraftverk. Detta samtidigt som överföringskapaciteten mellan landets olika delar stärks. Hushåll och företag söder om Dalälven ska inte behöva betala priset för gammal dålig S-politik. 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Christer Akej (M)
Riksdagsledamot norra och östra Skåne

Lämna ett svar