En ny tågordning kräver framtidens politik

 (Foto: sxc.hu)

Stina Bergström (MP) med flera skriver att en ny tågordning behövs. Som ledamöter i riksdagens trafikutskott och aktiva tågpendlare håller vi med om detta. Vi behöver fler alternativ med ett tydligt resenärsfokus och en kraftigt förbättrad tillförlitlighet. Men i nämnda artikel lyser de faktiska åtgärderna och moderniseringen med sin frånvaro. I stället lovsjunger man regleringar och monopol – en återgång till det som en gång var?

Var det då bättre förr? Under den tid som SJ hade monopol avlöste de statliga räddningspaketen varandra och någon resandeökning skedde inte från 50-talet ända fram till 1988, då SJ delades i ett Banverk och ett trafikbolag. Därefter har resandet så väl som godstransporterna tagit fart på allvar och varje gång som ett monopol har avlägsnats har resandet ökat. Bara sedan 1990 har antalet personkilometer på järnvägen närmare dubblerats. Är det denna fantastiska utveckling av ett miljömässigt och effektivt resande som Miljöpartiet nu vill bryta med monopol och återregleringar?

Signalfel, snö, solkurvor, översvämningar och dörrfel. Ja anledningarna må skifta men resultaten är de samma. Förseningar. Vi är många som missat möten, väntat på tåg i timmar eller tvingats packa in oss i varma och överfulla tåg. Problemen är stora, men vi är samtidigt glada över att vara delaktiga i de historiskt stora satsningar som genomförts och ska genomföras. Sedan 2006 då Alliansen tillträdde har antalet tågkilometer ökat med sex procent, men samtidigt har anslagen till drift och underhåll ökat med 52 procent enligt Trafikverket. Men paradoxalt nog är problemen fortfarande stora. Denna paradox gör dock några saker tydliga. Bekymren inom järnvägen har skapats över många år och utav flera regeringar. Och lösningen på framtidens problem stavas inte dåtidens politik, med monopol, regleringar och stödpaket.  

I stället för den bakåtsträvande politik som Miljöpartiet väljer att föra och som Bergström gör tydlig i sin artikel, har Alliansen valt att hitta nya lösningar samtidigt som man gör ansvarsfulla och kraftiga investeringar i infrastrukturen. Med en successiv marknadsöppning ger vi både aktörer och resenärer nya möjligheter. Med moderna lösningar, bättre priser och större utbud för alla oss tågresenärer. Detta tillsammans med kvalitetsavgifter, förbättrad information och stärkt samarbete mellan både myndigheter och företag.

Bergström ondgör sig också över att ett statligt bolag ska behöva gå med vinst. Att ett bolag med monopol på alla lönsam järnvägstrafik har avkastningskrav är inte bara rimligt utan även rättvist.

Vi hoppas att Miljöpartiet upphör med detta monopolkramande och ser fram emot en aktiv debatt om en ny tågordning i stället för att allt ska bli som förr. Vi och Allianregeringen är inte nöjda utan ser behoven inom järnvägssystemet. Därför fortsätter nu arbetet med marknadsöppningen för både järnvägen och kollektivtrafiken samtidigt som kapacitetsutredningen pågår och kraftiga satsningar görs på så väl nyinvesteringar som drift och underhåll. 

Jan-Evert Rådhström (M)
Vice ordförande i riksdagens trafikutskott 

Sten Bergheden (M)
Ledamot i riksdagens trafikutskott

Lämna ett svar