Utveckling av miljövänligare godstransporter

I Sverige står vägtrafiken för 44 % av godstransporterna samt sjöfarten för 35 % och järnvägen för 21%. Sten Bergheden (M) berättade under ett möte med Rotary om det arbete som pågår på flera håll för att göra godstransporterna mer miljövänliga.

– Med ny teknik kan man öka fyllnadsgraden i lastbilarna samt arbeta mer med samlastning av leveranser och att minska tomma returkörningar genom bättre koordinerad logistik. Det finns exempel på projekt där man använt sig av extra långa lastbilar för skogstransporter med goda resultat i form av besparande av både hundratals lastbilslass och tonvis av CO2-utsläpp. Längre fordon kan bli ett viktigt komplement för säkrare transporter som gynnar miljön och företagens kostnader.

– Det behövs ytterligare utveckling för att alternativa bränslen ska växa som andel av fordonsbränslen, idag är runt 5 % biodrivmedel. Ett annat intressant alternativ är elektrifiering av vägnätet som enligt studier skulle ge stora samhällsvinster med små investeringar: det kan vara en bättre lösning – ekonomiskt och miljömässigt – än höghastighetståg, och skulle kunna göras med befintlig teknik och samtidigt skapa en ny industri och fler jobb i Sverige.

Lämna ett svar