Debatt i Almedalen om mer lastbil med mindre utsläpp

Seminarium om tyngre och längre lastbilar som ett komplement till dagens transporter. Forskningsprojektet ETT (En Trave Till), där flera företag och myndigheter samarbetat kring längre och tyngre virkesfordon på vägarna i Norrland, visar att kombinationen mer lastbil och mindre utsläpp är möjlig.

– Alliansregeringen har vidtagit flera åtgärder för att minska utsläppen från trafiken – ökade forskningsanslag till fordons- och bränsleforskning, ekonomiska incitament och miljöbilspremier. Vi för en sammanhållen infrastrukturpolitik där de olika transportslagen fyller olika behov och kompletterar varandra, en enbent politik som ställer trafikslag mot varandra är inte vägen framåt. Vi tror på fortsatt forskning och utveckling för att minska våra utsläpp.

– ETT-projektet visar att med längre och tyngre virkesbilar så minskar CO2-utsläppen genom 20 % mindre dieselförbrukning, att trafiksäkerheten höjs då två ETT-lastbilar motsvarar tre vanliga lastbilar så blir det färre antal tunga fordon på vägarna och därmed högre trafiksäkerhet, och transportkostnaden för företagen minskar med 20%. Vi bör därför se över om det går att utvidga projektet till fler platser och fler användningsområden än bara skogstransporter.

– Längre fordon kan bli ett viktigt komplement för säkrare transporter som gynnar miljön, företagens kostnader och trafiksäkerheten. Framtidens välstånd bygger på utveckling av utsläppssnåla transportlösningar, inte på att göra det svårt och dyrt att förflytta sig.

Lämna ett svar