Kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ för ännu fler

Kollektivtrafiken har länge organiserats utifrån ett snävt produktionstänkande värdigt en planekonomi. Det måste brytas för att kollektivtrafiken ska bli ett attraktivt alternativ för fler människor. Fr o m 1 januari 2012 försvinner den begränsning som tidigare har hindrat kommersiella bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik inom länsgränserna.

Dessvärre har ett felaktigt motsatsförhållande existerat mellan å ena sidan kommersiell kollektivtrafik och å andra sidan skattesubventionerad trafik. Därför har myndigheter kunnat stoppa entreprenörer från att starta kommersiell trafik inom ett län. Detta bör upphöra och all kollektivtrafik ska ses som nyttig.

Med tiden har vardagsresandet förändrats och blivit mer gränsöverskridande. Samtidigt har marknaderna för långväga buss- och järnvägstrafik öppnats upp för konkurrens med nyetablering som följd. Den nya kollektivtrafiklagen anpassas till denna utveckling, och öppnar upp för både regionala kollektivtrafikmyndigheter och entreprenörer att etablera trafik fritt inom länsgränserna utan hinder. Det blir enklare för både resenären och för de som vill erbjuda resetjänster. Kollektivtrafik som efterfrågas av resenärerna är viktig oavsett vem som tillhandahåller den, och är inte en tjänst som bör ransoneras om kollektivtrafiken ska kunna öka.

För bussföretag med grundläggande tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik innebär lagförslaget att de fritt får tillhandahålla sina tjänster – lokalt, regionalt och interregionalt – utan att vara beroende av särskilda myndighetstillstånd eller krav på anpassning av utbudet.

För resenärerna kommer den nya lagen att kunna leda till fler resealternativ och ökad valfrihet. Resenärerna ska enkelt och fritt kunna kombinera olika delar av utbudet på marknaden till just sin resa. Det är viktigt att reseinformationen omfattar all kollektivtrafik, därför ska kommersiella företag vara skyldiga att lämna information om sitt utbud till ett gemensamt system för trafikinformation.

Den kommersiella trafiken kommer sannolikt att bli ett komplement till den subventionerade och kan tillgodose en efterfrågan som det offentliga inte har identifierat. Det ger resenärerna ökade möjligheter att resa med kollektivtrafik, leder till ett ökat resande och kan på sikt leda till effektivare användning av skattepengar.

Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister
Sten Bergheden (M), riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

 

Lämna ett svar