Vilken miljönytta gör kortare lastbilar, MP?

Stina Bergström (MP) skriver på VF Debatt den 23 april att utsläppen från transporterna i Sverige ökar. Visst hade det varit glädjande om Bergström faktiskt svarat på det som vi faktiskt skriver och kanske själv valt att förtydliga vad Miljöpartiet själv vill. Men vi återkommer till detta. Trafikverket skriver själva att ”fler energieffektiva dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar bidrar till att utsläppsökningen dämpats sedan 2005. Det gör också den ökade användningen av förnybara bränslen som biogas, FAME och etanol.”

Utsläppen från transporterna måste minska och detta är vi nog alla överens om, den stora skiljelinjen är inte att det ska genomföras utan hur detta ska ske. Detta utan att slå ut jobb, företag och resande, inte minst på landsbygden. Precis som vi skriver kan tyngre och längre lastbilar vare ett viktigt komplement till dagens transporter. Vi vill åter igen vara tydliga med att detta är ett komplement, samhällets transporter och behov bygger på en sammanhållen infrastrukturpolitik där de olika transportslagen fyller olika behov och kompletterar varandra. Det går inte att föra en enbent politik som ställer trafikslag mot varandra och straffskattar ut landsbygden. Frågan är nu till Bergström (MP), vilken reell miljönytta har era förslag om kortare och lättare lastbilar som transporterar mindre mängd gods? På vilket sätt får vi en säkrare trafikmiljö och hur påverkar detta konkurrenskraften för Värmlands skogsindustri?

Järnvägen fyller självklart ett viktigt mål för våra transporter både för personer och gods och här är regeringens ambitioner tydliga. Historiskt stora och finansierade satsningar på både drift och underhåll likväl som investeringar. Något som tidigare regeringar med stöd från bland annat Miljöpartiet inte har levererat. I dåvarande regeringens plan skriver man uttryckligen att kvarstående finansieringsbehov uppgick till 65,9 miljarder kronor, det var förödande att man bara lovade byggande av infrastruktur men inte byggde Men även här tror jag att vi är överens om att tillförlitligheten och robustheten i järnvägssystemet måste öka.

Man kan inte föra en enögd politik där järnväg ställs i konflikt med andra transportsätt. Infrastrukturen är vad som knyter samman, människor, jobb och företag. Av allt transporterat gods på svenska lastbilar i Sverige körs endast nio procent över 30 mil.

Infrastrukturen är ett gemensamt system och detta återspeglas i den politik som nu förs. 

Jan-Evert Rådhström (M)
Vice ordförande riksdagens trafikutskott

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot trafikutskottet

Lämna ett svar