Längre fordon bra för miljön

(Foto: sxc.hu)
Det fanns länge ett samband mellan BNP, trafiktillväxt och utsläpp. Sedan 2005 ökar transporterna medan vägtrafikens utsläpp istället minskar. Det är positivt men det är en bit kvar till målen för klimatpolitiken. Inrikestransporter står fortfarande för ca 32 % av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser.

Alliansregeringen har vidtagit flera åtgärder för att minska utsläppen från trafiken – ökade forskningsanslag till fordons- och bränsleforskning, ekonomiska incitament och miljöbilspremier. Vi tror på fortsatt forskning och utveckling för att minska våra utsläpp. Att förbjuda eller straffbeskatta vägtrafiken är fel väg att gå.

Med tyngre och längre lastbilar som ett komplement till dagens transporter kan vi minska antalet transporter, bränsleförbrukningen, utsläppen och transportkostnaden. Forskningsprojektet ETT (En Trave Till), där flera företag och myndigheter varit involverade, har med en enda lastbil på 30 meter och 90 tons bruttovikt sparat 650 lastbilslass jämfört med en vanlig virkesbil. 71.000 liter diesel som motsvarar 180 ton CO2-utsläpp har sparats under en tvåårsperiod. I nuläget får detta ekipage enbart köra på en specifik sträcka i Norrland. Förutom minskade utsläpp har projektet gett minskad vägbelastning då fordonet fördelar sin vikt på fler axlar än en konventionell lastbil. Och även om fordonet påverkar omkörningssträckan så minskas antalet tunga transporter ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Regeringen och Trafikverket bör därför se över möjligheten att utvidga detta till fler platser och fler användningsområden än bara skogstransporter.

Självfallet lämpar sig inte tyngre och längre lastbilar överallt ur vägkvalitets- och trafiksäkerhetssynvinkel. Men när näringslivet går före och visar vägen till nya lösningar måste vi våga satsa och tänka nytt. Längre fordon kan bli ett viktigt komplement för säkrare transporter som gynnar miljön, företagens kostnader och trafiksäkerheten. Framtidens välstånd bygger på utveckling av utsläppssnåla transportlösningar, inte på att göra det svårt och dyrt att förflytta sig. 

Jan-Evert Rådhström (M)
riksdagsledamot, vice ordförande trafikutskottet

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot, talesperson fordonsfrågor i trafikutskottet

Lämna ett svar