Både vägtrafik och kärnkraft behövs i framtiden, MP!


Goda kommunikationer möjliggör ekonomisk tillväxt, företagande, jobb och får människors vardag att fungera. Utan fungerande kommunikationerna stannar samhället. Det är viktigt att hela transportsystemet fungerar och att olika transportslag kompletterar varandra. Alliansregeringen beslutade därför 2010 om en historisk infrastruktursatsning på närmare 500 miljarder kronor fram till 2021. Häromdagen föreslog regeringen ytterligare en förstärkning med 800 miljoner av insatserna för järnvägens drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder.

Resor och transporter ökar konstant, men lösningen ligger inte i att försvåra resandet eller göra transporterna dyrare. En av de största utmaningarna för transportpolitiken är istället hur en ökande andel transporter ska kunna förenas med minskade utsläpp. Alliansregeringens stöd till miljöbilar har gjort att antalet miljöbilar har ökat med runt 330 000 sedan år 2006. Alliansen lanserade nyligen ytterligare förslag för att minska koldioxidutsläpp från svenska bilar genom att förlänga den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för bilar med den bästa miljötekniken. Därtill förbereds arbetet med en supermiljöbilspremie för att kunna införas 2012. 

Det går att kombinera tillväxt och ökade transporter med minskad miljöpåverkan, men då är det avgörande att satsa på fortsatt forskning och utveckling för att minska utsläppen. Ingen annan regering har satsat så mycket på forskning som alliansregeringen. Utan en öppenhet för nya lösningar riskeras utvecklingen av miljövänliga bränslen, innovativa logistikmodeller och en modern energiförsörjning. Det skulle också medföra stora svårigheter för det framtida transportsystemet samt för hela landets tillväxt och välstånd. 

I detta sammanhang är det beklagligt att Miljöpartiet inte bara sedan länge motsäger sig vägbyggen och vill straffbeskatta vägtrafiken, dessutom vill man stänga ner två av Sveriges kärnkraftsreaktorer innan 2014. Det skulle medföra både lägre produktion av svensk miljövänlig el och skapa ännu högre elpriser. I Miljöpartiets Sverige skulle det varken finnas tillräckligt med elektricitet eller vägar för framtidens elbilar. Hur tågtrafiken skulle gynnas genom högre elpriser och en instabil elförsörjning är en gåta. 

Vi menar istället att alla energislag och att alla transportslag är lika viktiga. Sverige behöver en tillförlitlig och kostnadseffektiv elförsörjning från moderna kärnkraftsverk och andra alternativ. Vi behöver också forskning och utveckling som på sikt kan fasa ut de fossila bränslena inom transportsektorn till förmån för de mer utsläppssnålare drivmedlen. Att försvåra eller straffbeskatta den befintliga vägtrafiken är fel väg att gå. Istället måste fokus ligga på att genom ekonomiska styrmedel stimulera utveckling och forskning till miljövänliga transporter och ge stöd så att de olika transportslagen kan komplettera varandra. 

Eliza Roszkowska Öberg (M)
riksdagsledamot trafikutskottet 

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot trafikutskottet

Lämna ett svar