Fortsatta regelförenklingar för företagen


Glädjande nog ökar andelen företagare som del av befolkningen i Sverige, men i europeiskt perspektiv ligger vi fortfarande en bit efter. Inte nog med att tidigare S-regeringar var mer intresserade av att bygga ut den offentliga sektorn och skapa världens högsta skattetryck så växte den administrativa bördan för landets företagare. 90 olika myndigheter krävde Sveriges företagare på över 94 miljoner blanketter.

Att det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara företagare är en av alliansregeringens främsta prioriteringar – här är regelförenklingen en viktig del. Det har också gett resultat. Sedan 2006 har företagens administrativa kostnader reducerats med drygt 7 % vilket motsvarar en minskning med 7 miljarder årligen. Alliansen har tagit fram 1150 olika förenklingsåtgärder, över hälften är genomförda och resten genomförs nu. Regelbördan har minskat med 11 %, bl a har revisionsplikten slopats för mindre företag, jämställdhetsplaner för företag med färre än 25 anställda har avskaffats och momsrapportering kan nu göras var tredje månad istället för varje månad.

2010 innebar ett historiskt trendbrott då regelbördan minskade markant för första gången på många år, men det finns självfallet mer att göra. Arbetet med att förbättra företagsvillkoren måste fortsätta. En enklare vardag för företagen är positivt för alla – det gör att våra företag kan växa, fler vågar starta nya företag och det ger fler och nya arbetstillfällen i Skaraborg och i Sverige. När fler jobbar ger det mer pengar till skola, vård och omsorg och till vår gemensamma välfärd. 

Det är säkert så att många företag anser att det behövs mer och snabbare förbättringar, och jag är beredd att hålla med. Men vi får inte glömma bort att Sverige nu är på rätt väg, och nu ska farten ökas ytterligare för ett ännu bättre företagsklimat. 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar