Sänkt dieselskatt gynnar konkurrenskraften

 (Foto: sxc.hu)

Många jordbrukare och industri- och transportföretag runt om i landet är beroende av diesel för sin verksamhet. I Sverige använder vi sedan tjugo år tillbaka vår egen diesel, kallad Miljöklass 1, som framställs vid ett fåtal raffinaderier och distribueras av endast två nettoåterförsäljare. Därtill beskattas den lägre än europadieseln (Miljöklass 3 diesel), som används i resten av Europa. En bristfällig konkurrenssituation på en liten dieselmarknad och en högre produktionskostnad för den svenska dieselvarianten har drivit upp dess pris. Det skadar transportnäringen, lantbruket och indirekt också svenska företag som får högre kostnader än sina utländska konkurrenter.

Europadieseln är numer svavelfri och genom partikelfilter minskas dess utsläpp. Svensk diesel generar totalt sett högre utsläpp då den har en högre bränsleförbrukning än europadieseln. I den svavelfria europadieseln är det enklare att låginblanda biodrivmedel och för moderna bilar är den sammantaget den bästa dieseln. En övergång till moderna dieseldrivna fordon för att minska utsläppen bör främjas.

När förutsättningarna och tekniken förändras måste vi tänka nytt och inte leva kvar i det förgångna. Att minska skatten på europadiesel skulle pressa ner priserna på diesel och i det hela taget vara positivt för svenskt lantbruk, transportnäringen, arbetspendlingen, miljön och för konkurrenskraften. Riksdagens skatteutskott har därför uppmanat regeringen att minska skatteskillnaden mellan europadieseln och svensk diesel. Dessvärre har de rödgröna valt att motsätta sig denna förstärkning för svensk konkurrenskraft.

Men inte bara företagen skulle gynnas av en prispress på diesel. Många människor, särskilt på landsbygden, har inte tillgång till tunnelbana, spårvagn eller bussar och har valt att ha dieselbil. Resultatet av skattesänkningen på europadiesel som nu föreslås, blir att dieselpriset kan sjunka med upp till 50 öre per liter tack vare ökad konkurrens. Privatpersoner, lantbruket och åkerinäringen skulle spara pengar på lägre priser och lägre förbrukning. Det gynnar inte minst lantbruket och åkerinäringens konkurrenskraft men också alla svenska företag som är beroende av transporter. Därför hoppas vi nu att skatten på europadieseln sänks!

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot från Skaraborg, näringsutskottet

Lars Beckman (M)
riksdagsledamot från Gävleborg, skatteutskottet

Lämna ett svar