Fortsatta satsningar på ökad trygghet(Foto: sxc.hu)

Sedan alliansregeringens tillträde 2006 har en historiskt stor satsning på rättsväsendet sjösatts. Större resurser till polis, åklagare, domstolar och kriminalvård har varit nödvändigt efter många års eftersatthet. Straffen för allvarliga våldsbrott har skärpts. I Västra Götaland har det tillkommit över 400 nya poliser, drygt 50 av dem i Skaraborg.

Det har gett resultat, människor känner sig tryggare idag än för fyra år sedan och förtroendet för rättsväsendet har förstärkts, enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning. Men det betyder inte att vi nu kan luta oss tillbaka, tvärtom. Framöver ligger fokus på att de ökade resurserna ska användas på bästa sätt. Kortare handläggningstider för brott som stölder, misshandel och bedrägerier. Tydlig information och hjälp till brottsoffer. En tillgänglig och närvarande polis med fler synliga poliser på gator och torg.

Rättsväsendets alla delar måste också göra en översyn av existerande rutiner och utveckla nya arbetssätt. Exempelvis ska kunskap och lyckade metoder från en enhet tas tillvara och spridas. Bättre användning av mobila IT-stöd medför att poliser i yttre tjänst kan utreda ett brott klart på plats i större utsträckning. Både kvalitet och handläggningstider förbättras.

Inom hela rättsväsendet är samverkan grundläggande. Det förebyggande arbetet för att motverka ungdomsbrottslighet kräver ett nära samarbete mellan polis, skola och socialtjänst. Inom kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete krävs insatser från kommuner och arbetsförmedling för att dömda ska kunna få möjligheten till en nystart. För Moderaterna är brottsbekämpning högt prioriterat, därför fortsätter trygghetssatsningen. Vi fortsätter möta brottsligheten som den stora utmaning den är. Vi ger förutsättningar, men följer också noga att våra satsningar får effekt och ställer krav på kvalitet och resultat. Människor ska känna sig trygga hemma, på vägarna och på gator och torg.

Krister Hammarbergh, riksdagsledamot och gruppledare (M), justitieutskottet

Sten Bergheden (M), riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar